home
Shri Datta Swami

Posted on: 10 Nov 2023

               

Malayalam »   English »  

ശ്രീ അനിലിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് സ്വാമി ഉത്തരം നൽകുന്നു

[Translated by devotees of Swami]

1. പശ്ചാത്തലം അജ്ഞാതമായതിനാൽ, ആത്മാവ് തന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചടിക്കും തെറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം?

[ശ്രീ അനിൽ ആന്റണി ചോദിച്ചു: പാദനമസ്കാരം സ്വാമി, താഴെപ്പറയുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ദയവായി അങ്ങയുടെ മറുപടികൾ നൽകുക. അങ്ങയുടെ ദിവ്യ താമര പാദങ്ങളിൽ - അനിൽ. "മുൻ ജന്മങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പശ്ചാത്തലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്മ കാരണം, ചിലപ്പോൾ, നീതി അനീതിയായി കാണപ്പെടുന്നു." ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, പശ്ചാത്തലം അറിയാത്തതിനാൽ, അവന്റെ / അവളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചടിക്കും താൻ തെറ്റുകാരനല്ലെന്ന് ആത്മാവ് പറഞ്ഞേക്കാം? ദയവായി വ്യക്തമാക്കുക.]

സ്വാമി മറുപടി പറഞ്ഞു:- പശ്ചാത്തലത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ അറിയില്ലെങ്കിലും, അടിസ്ഥാന ആശയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവെങ്കിലും (അതൊരു തിരിച്ചടി-കേസായിരിക്കാം) നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിലനിൽക്കുന്നു. തിരിച്ചടിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ കേടുപാടുകൾ പരിഹരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ തിരിച്ചടിയുടെ പ്രായോഗിക ഉപയോഗം എന്താണ്? പ്രതികാരം അവന്റേതാണ് പറയുന്ന ദൈവത്തിന് തിരിച്ചടി (retort) വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.

2.        സ്വാമി, ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന ഗാസയിൽ പലസ്തീൻ-ഇസ്രായേൽ സംഘർഷത്തിന് ശാശ്വതമായ എന്തെങ്കിലും പരിഹാരമുണ്ടോ?

സ്വാമി മറുപടി പറഞ്ഞു:- ദൈവിക ഭരണഘടന പ്രകാരം കഷ്ടപ്പാട് പാപത്തിന്റെ ഫലമാണ്, സന്തോഷിക്കുന്നത് പുണ്യത്തിന്റെ ഫലമാണ്. തീർച്ചയായും, ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവരെ സേവിക്കുന്നതും ഉയർന്ന ഗുണമാണ്.

3. മനുഷ്യരൂപത്തിലുള്ള ദൈവം മറ്റ് ഭക്തർക്ക് സന്ദേശം എത്തിക്കാൻ ഒരു ഭക്തനെ ഉപയോഗിക്കുമോ?

സ്വാമി മറുപടി പറഞ്ഞു:- അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ആകാം, ലൗകികരായ ആളുകൾ പോലും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു, പരിപാടിയുടെ ആവശ്യകത അനുസരിച്ച് ദൈവത്തിനും അത് ചെയ്യാൻ കഴിയും.

4. ഇനിപ്പറയുന്ന വാക്യം ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യാവതാരത്തെയും അവന്റെ ദൗത്യത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നുവോ?

[വെളിപാട് 21:1-4. ഒരു പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും: 1 അപ്പോൾ ഞാൻ "ഒരു പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും" കണ്ടു, കാരണം ആദ്യത്തെ ആകാശവും ആദ്യത്തെ ഭൂമിയും കടന്നുപോയി, ഇനി കടലില്ല. 2 വിശുദ്ധ നഗരം, പുതിയ യെരൂശലേം, തന്റെ ഭർത്താവിനായി മനോഹരമായി അണിഞ്ഞൊരുങ്ങിയ മണവാട്ടിയെപ്പോലെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിവരുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. 3 സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വലിയ ശബ്ദം ഞാൻ കേട്ടു: “ഇതാ! ദൈവത്തിന്റെ വാസസ്ഥലം ഇപ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലാണ്, അവൻ അവരോടൊപ്പം വസിക്കും. അവർ അവന്റെ ജനമായിരിക്കും, ദൈവം തന്നെ അവരോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും അവരുടെ ദൈവവുമായിരിക്കും. 4 ‘അവൻ അവരുടെ കണ്ണിൽനിന്നു കണ്ണുനീർ തുടയ്ക്കും. ഇനി മരണമോ വിലാപമോ കരച്ചലോ വേദനയോ ഉണ്ടാകില്ല, കാരണം പഴയ ക്രമം കടന്നുപോയി.

സ്വാമി ദയവുചെയ്ത് ഇതിന്റെ ആന്തരിക സാരാംശം നൽകുക, ഇത് ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യാവതാരത്തെയും അവന്റെ ദൗത്യത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ?]

സ്വാമി മറുപടി പറഞ്ഞു:- ഇതിന്റെ ആന്തരിക അർത്ഥം, അവതാരത്തിന്റെ ആദ്ധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിന്റെ സമഗ്രമായ നവീകരണമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

5. ദൈവം തന്റെ പുത്രനായ യേശുവിന് പകരം ഒരു മകളെ അയച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, എന്തായിരിക്കും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുക?

[ഇന്റർനെറ്റിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ.]

സ്വാമി മറുപടി പറഞ്ഞു:- ദൈവത്തിന് മനസ്സിന്റെ സന്തുലിതാവസ്ഥയും പരിപാടിയുടെ സംസ്കാരത്തിന് അനുയോജ്യമായ ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവും ഉണ്ട്.

6. ദൈവത്തെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും കുറിച്ചുള്ള ലൈംഗിക ചിന്തകൾ ദൈവം ക്ഷമിക്കുമോ?

സ്വാമി മറുപടി പറഞ്ഞു:- അത്തരം ചിന്തകൾ ലോകത്ത് നിയമവിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. ഈ കോണിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

7. ഏത് മതങ്ങളിലാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്?

സ്വാമി മറുപടി പറഞ്ഞു:- നിങ്ങൾ കൃഷ്ണനെ സങ്കൽപ്പിക്കാനാവാത്ത ദൈവമോ പരബ്രഹ്മനോ ആയി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ (നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കണം), അവൻ എല്ലാ മതങ്ങളിലും അവതാരമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു.

8. പ്രപഞ്ചത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഭവനം എവിടെയാണ്?

സ്വാമി മറുപടി പറഞ്ഞു:- മുഴുവൻ സൃഷ്ടിയും ദൈവത്തിന്റെ ഭവനം മാത്രമാണ്.

9. ഹിന്ദുമതത്തിൽ 7 തലമുറകളുടെ പ്രാധാന്യം എന്താണ്?

സ്വാമി മറുപടി പറഞ്ഞു:- നിങ്ങൾ ചെയ്ത പാപം നിങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ ഏഴ് തലമുറകളെയും നിങ്ങളുടെ ഭാവി ഏഴ് തലമുറകളെയും ബാധിക്കുമെന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

10. ദൈവത്തെ പരിഹസിച്ചിട്ടും രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ കഴിയുമോ?

സ്വാമി മറുപടി പറഞ്ഞു:- സ്നേഹത്തിന്റെ ആധിക്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെ പരിഹസിക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കപ്പെടാനാകും.

11. ദ്രൗപതിയെയും സഹോദരങ്ങളെയും വാതുവെച്ച് പാപം ചെയ്ത യുധിഷ്ഠിരൻ ഒറ്റയ്ക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോയത് എന്തുകൊണ്ട്?

സ്വാമി മറുപടി പറഞ്ഞു:- ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നീതി പാലിക്കുകയും എല്ലായ്‌പ്പോഴും അനീതി ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന തന്റെ മികച്ച സ്വഭാവത്തിന് യുധിഷ്ഠിരൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോയി. ചില ചെറിയ തെറ്റുകൾ അവനെ നരകത്തിലേക്ക് നയിച്ചു, നരകം കാണാനും ഒരു ശിക്ഷയും അനുഭവിക്കാതിരിക്കാനും. ചെറിയ തെറ്റുകൾ അവഗണിക്കുന്നതും നല്ല ആചാരമാണ്.

12. ഭൂമിയും ആകാശവും സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ ദൈവം എവിടെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിൽക്കുന്നത്?

സ്വാമി മറുപടി പറഞ്ഞു:- ദൈവം സങ്കൽപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തവനാണ്, നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറിന് സങ്കൽപ്പിക്കാനാവാത്ത മേഖലയിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയില്ല. അവൻ സങ്കൽപ്പിക്കാവുന്ന പരിധിക്കപ്പുറമാണ്.

13. ഹിന്ദുമതത്തിൽ, ലോകത്തിലുള്ളതെല്ലാം സ്വയം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് എന്തിനാണ് ഭാര്യയെ വേണ്ടത്?

സ്വാമി മറുപടി പറഞ്ഞു:- മനുഷ്യരാശി പിന്തുടരേണ്ട പാത കാണിക്കാൻ, ദൈവം ന്യായീകരിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ മാനുഷിക പാരമ്പര്യങ്ങളും (ലോക സംഗ്രഹമേവ'പി…—ഗീത, Loka saṅgrahamevā'pi…—Gita) പ്രയോഗിക്കുന്നു.

14. വാർദ്ധക്യത്തിൽ ദൈവം ചിലരിൽ നിന്ന് ആരോഗ്യം എടുത്തുകളയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

സ്വാമി മറുപടി പറഞ്ഞു:- ദൈവം രൂപപ്പെടുത്തിയ ദൈവിക ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങളുടെയും ചക്രത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ആത്മാക്കൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു എല്ലാം.

15. കൃഷ്ണൻ രാധയെ അവളെക്കാൾ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞതിന് ശേഷം രുക്മിണിയുടെ ചിന്തകളെക്കുറിച്ച് വേദഗ്രന്ഥം എന്താണ് പറയുന്നത്?

സ്വാമി മറുപടി പറഞ്ഞു:- കൃഷ്ണൻ ദൈവമാണെന്നും ഗോപികമാരടക്കമുള്ള ഭാര്യമാരെല്ലാം ഈശ്വരഭക്തരാണെന്നും നന്നായി അറിയാവുന്നതിനാൽ രുക്മിണിയുടെ മനസ്സിൽ നല്ല ചിന്തകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കൃഷ്ണനും രുക്മിണിയും മനുഷ്യരാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾ പോലെ ചിന്തകൾ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നേനെ.

16. യോഗനിദ്ര ദൈവത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ടോ അതോ യോഗിയെപ്പോലെയുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ആത്മാവിലാണോ?

[ശ്രീ അനിൽ ആന്റണി ചോദിച്ചു: പാദനമസ്കാരം സ്വാമി, താഴെപ്പറയുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ദയവായി നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ അറിയിക്കുക.- അങ്ങയുടെ  ദിവ്യ താമര പാദങ്ങളിൽ, അനിൽ.

ദൈവത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ യോഗി എന്ന പ്രത്യേക ആത്മാവിൽ കാണുന്ന ‘യോഗനിദ്ര’, ഒന്നുതന്നെയാണോ? ദയവായി വ്യക്തമാക്കുമോ?]

സ്വാമി മറുപടി പറഞ്ഞു:- ദൈവത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ, ദൈവത്തിന് ഭരണത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാം. യോഗിയുടെ കാര്യത്തിൽ, അവൻ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവാനാണ്. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രാവും പകലും ഭൗതിക അർത്ഥത്തിലല്ല. പകൽ എന്നാൽ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം, രാത്രി എന്നാൽ ലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം. യോഗിക്ക് എല്ലായ്‌പ്പോഴും പകൽ സമയമാണുള്ളത്, സാധാരണ, അജ്ഞരായ ആത്മാക്കൾ എപ്പോഴും രാത്രിയിലാണ്.

17. a) ശ്വാസം നിലയ്ക്കുന്നത് മരണമാണോ? ശ്വാസം കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ, അവബോധം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് പറയാൻ കഴിയുമോ?

സ്വാമി മറുപടി പറഞ്ഞു:- ശ്വാസം നിലച്ചാൽ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഓക്‌സിഡേഷൻ നിലയ്ക്കുകയും നിഷ്ക്രിയ ഊർജ്ജത്തിന്റെ ഉൽപ്പാദനം നിലയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ എല്ലാ ജൈവവ്യവസ്ഥകളുടെയും (ബയോളോജിക്കൽ സിസ്റ്റംസ്) പ്രവർത്തനം നിലയ്ക്കുന്നു. നിഷ്ക്രിയ ഊർജ്ജം ലഭ്യമല്ലെങ്കിൽ അവബോധത്തിന്റെ ഉൽപ്പാദനവും നിലയ്ക്കുന്നു, കാരണം അത് പ്രവർത്തനക്ഷമമായ മസ്തിഷ്ക-നാഡീവ്യവസ്ഥയിൽ അവബോധമായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്ന നിഷ്ക്രിയ ഊർജ്ജമാണ്.

b) മരണസമയത്ത് ആത്മാവ് ഗാഢനിദ്രയിലായിരിക്കുകയും മരണശേഷം ഊർജ്ജസ്വലമായ ശരീരത്തിൽ ഉണർന്നിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ?

[മരണസമയത്ത് ആത്മാവ് ഗാഢനിദ്രയിലാണെന്നും (കോമ അവസ്ഥ) മരണശേഷം ആത്മാവ് ഒരു പുതിയ ഊർജ്ജസ്വലമായ ശരീരത്തിൽ ഉണർന്ന് പിന്നീട് ആ അവസ്ഥയിൽ തുടരുമെന്നും പറയാമോ?]

സ്വാമി മറുപടി പറഞ്ഞു:- ആത്മാവിന് അത് ഉള്ള ശരീരവുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ല. മരണസമയത്ത്, ദൈവത്തിന്റെ ദിവ്യനിയമമനുസരിച്ച് അവബോധം നിലനിൽക്കുന്നു, അത്തരം അവബോധം മസ്തിഷ്ക ചിപ്പിൽ നിന്ന് എടുത്ത വിവരങ്ങളുമായി ഇടകലർന്ന് പുതിയ സൂക്ഷ്മശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ച ശേഷം സ്ഥൂലശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു.

c) മരണസമയത്ത് ആത്മാവിനെ മറ്റൊരു ഊർജ്ജസ്വലമായ ശരീരത്തിലേക്ക് വിടുന്നത് ഒരു സ്വാഭാവിക പ്രതിഭാസമാണോ? ദയവായി വ്യക്തമാകുക.

സ്വാമി മറുപടി പറഞ്ഞു:- ഇത് പ്രകൃതിദത്തമായ പ്രതിഭാസമാണ്, കാരണം ഇത് ദൈവിക നിയമമാണ്. എല്ലാ ദൈവിക നിയമങ്ങളും സ്വാഭാവികമായി സംഭവിക്കുന്നു, അതിനെ പ്രകൃതിദത്ത പ്രതിഭാസം എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

18. a) ആദ്യത്തേത് ഒരു പ്രക്രിയയും രണ്ടാമത്തേത് ഭൗതിക ഇനവുമാകുമ്പോൾ ചിത്തും ചിത്തവും എങ്ങനെ ഒരുപോലെയാകും?

[ചിത്തും (അവബോധം) ചിത്തവും (സംഭരണ/സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ്) എങ്ങനെ ഒരുപോലെയാകും, രണ്ടാമത്തേത് മസ്തിഷ്കവും ആദ്യത്തേത് ഒരു പ്രക്രിയയുമാകുമ്പോൾ (നിർജ്ജീവ ഊർജ്ജത്തിന്റെ പ്രവർത്തനരൂപം)? ദയവായി ഇത് വ്യക്തമാക്കുക.]

സ്വാമി മറുപടി പറഞ്ഞു:- ബ്രെയിൻ-ചിപ്പിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുമ്പ് വിവരങ്ങൾ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് സൂക്ഷിക്കുന്ന അവബോധമാണ് ചിത്ത്. നിർജ്ജീവമായ ബ്രെയിൻ ചിപ്പും വിവരങ്ങൾ ദീർഘകാലത്തേക്ക് സംഭരിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഈ പ്രത്യേക ശേഷി കണക്കിലെടുത്ത് ചിത്തും ചിത്തവും ഒന്നുതന്നെയാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ദ്രവ്യവും (ബ്രെയിൻ-ചിപ്പ്) ഊർജവും (അവബോധം) ഒന്നാണെന്ന് ഇതിനർത്ഥമില്ല.

b) മരണശേഷം, പുതിയ ഊർജ്ജസ്വലമായ ശരീരത്തിൽ ചിത്തം പോലെയുള്ള ഒരു ഭൌതികവസ്തു എങ്ങനെ നിലനിൽക്കും?

[മരണശേഷം, പുതിയ ഊർജ്ജസ്വലമായ ശരീരത്തിൽ പിണ്ഡം (മാസ്സ്) ഇല്ലെങ്കിൽ, ചിത്തം (സംഭരണ യൂണിറ്റ്) പോലെയുള്ള ഒരു ഭൗതികവസ്തുവിന് എങ്ങനെ നിലനിൽക്കും? അതോ ഈ അവസ്ഥയിൽ അവബോധം മാത്രമാണുള്ളതെന്നും അത് ചിത്തും ചിത്തവും ആണെന്നും പറയാമോ?]

സ്വാമി മറുപടി പറഞ്ഞു:- നിങ്ങൾ എന്റെ സന്ദേശം പൂർണ്ണമായി വായിച്ചിട്ടില്ല. സൂക്ഷ്മശരീരത്തിലുള്ള അവബോധം മസ്തിഷ്ക ചിപ്പിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ വലിച്ചെടുക്കുകയും അതിൽ സംഭരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അവബോധത്തിനു (ചിത്ത്) വിവരങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുന്നതിനും സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള രണ്ട് കഴിവുകളും ഉണ്ട്. വ്യക്തിഗത ആത്മാവ് (എടുത്ത വിവരങ്ങളുള്ള അവബോധം) സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നു, മസ്തിഷ്ക ചിപ്പ് എല്ലായ്പ്പോഴും സ്ഥൂലശരീരത്തിൽ മാത്രമായിരിക്കും.

c) മരണസമയത്ത്, ഇൻഫർമേഷൻ ചിപ്പ് മാത്രമാണോ കൈമാറുന്നത്, അവബോധമല്ലേ?

[മരണസമയത്ത് ഇൻഫർമേഷൻ ചിപ്പ് മാത്രമേ കൈമാറുകയുള്ളൂ, അവബോധം തന്നെയല്ലേ? അതോ അവബോധത്തിൽ ഉൾച്ചേർത്ത ഇൻഫർമേഷൻ ചിപ്പ് മൃതദേഹത്തിൽ നിന്ന് പുതിയ ശരീരത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുമോ?]

സ്വാമി മറുപടി പറഞ്ഞു:- ഇൻഫർമേഷൻ ചിപ്പ് എല്ലായ്പ്പോഴും സ്ഥൂലശരീരത്തിലാണ്, സൂക്ഷ്മശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നില്ല. മരണസമയത്ത് ദൈവിക ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് അവബോധം നിലനിൽക്കുന്നു. ഗാഢനിദ്രയിൽ മരിച്ച ഒരാളുടെ കേസിൽ, ഗാഢനിദ്രയിൽ അവബോധം ഇല്ലാതാകുന്നു. അതിനാൽ, അത്തരം മരണത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മസ്തിഷ്ക നാഡീവ്യൂഹം നിർബന്ധിതമായി അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അത്തരം അവബോധം ബ്രെയിൻ -ചിപ്പിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയും വ്യക്തിഗത ആത്മാവായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു, അത് പുതിയ സൂക്ഷ്മശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ മരണസമയത്ത് സ്ഥൂലശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു.

 
 whatsnewContactSearch