home
Shri Datta Swami

Bhakti Ganga (Devotional Songs) — English  Telugu  Hindi

బ్రహ్మ దత్తులను చూడండీ


బ్రహ్మ దత్తులను చూడండీ - కొలువైయున్నారిపుడండీ.  (పల్లవి)

1.  ఆ దేవ సవిత గొప్ప తేజమును | ధ్యానింతుమెవరు మాదగు బుద్ధుల |
ప్రేరేపించగ సమర్ధులగుదురొ | ఆ బ్రహ్మయైన జ్ఞాన సూర్యులగు ||

2.  ప్రాణి ప్రసవము చేయు సవితయును | సృష్టికర్తయగు బ్రహ్మతేజమే |
శిష్య బుద్ధులను ప్రేరేపించును | ఆ గాయత్రీ మంత్రసారమగు ||

3.  గాయత్రియనగ ఛందోనామము | సవితయె దేవుడు చెప్పుచుంటిమట |
శిష్యాంధకార ముకుళితాబ్జ | ధీవికాసదులు గురువరేణ్యులగు ||

4.  కర్తయుభర్తయు హర్తయు వారే | సర్వ జగత్తుకు శ్రుతివాక్యమదే |
త్రిమూర్తిరూపులు ఏకమెబ్రహ్మము | బ్రహ్మాకారులు బ్రహ్మవాక్కులగు ||

5.  త్రిపాది ఛందము త్రిస్వరమంత్రము | త్రికాలవంద్యులు త్రిగుణసూత్రమది |
గంగాయమునా సరస్వతీ సమ | త్రిమూర్తిసంగమ ముద్దేశించును ||

6.  ఓంకారంబది త్రివర్ణమిళితము | త్రివ్యాహృతులును సంబోధించును |
సర్వమంత్రమును త్రిగుణములేగద | త్రిమూర్తులనుగుణి వ్యక్తి ఒక్కరగు ||

7.  నాల్గు వేదములు శునకములగుచును | వేదధర్మమే గోవుగ నడవగ |
వీణాశ్రవణులు వాణీ రమణులు | షోడశ వర్షులు బ్రహ్మదేవులగు ||

8.  జగదారంభులు హంసవాహనులు | తేజోవదనులు మంత్రమూలమును |
గాయత్రీశులు సామగాయకులు | విద్యా నిలయులు వేదపాఠులగు ||

9.  యజ్ఞాచరణులు హోమనిష్ఠితులు | కమండలుకుశలు జపమాల బట్టి |
ప్రాతస్సంధ్యా బాలభానులును | అగ్నిజ్వాలగ భాసించుచుండు ||

10.  చందనతిలకము కుంకుమాంకితము | బ్రహ్మతేజస్సు దీపించుచుండ |
త్రిజగన్మోహన సుందరాకృతులు | కాషాయధారి పండితేశ్వరులు ||

11.  అత్రిపుత్రులును బ్రహ్మదత్తులును | అనసూయాంబా  ప్రేమరాశులును |
అజినమేఖలురు బ్రహ్మదండులును | యజ్ఞోపవీత మక్షమాలగల ||

12.  తన తనువునగల కమలగంధముల | త్రిభువనములు ఆహ్లాదమునొందగ |
బ్రహ్మముహూర్తము నందు సాధకుల | మమ్ముల బుద్ధుల ప్రేరేపించెడి ||

13.  త్రిస్వరబద్ధము పావనార్ధమగు | సృష్టినిజెప్పెడి పురుష సూక్తమును |
ఋషులు పఠించగ బ్రహ్మకాలమున | విని విని యెంతో ప్రీతిని పొందెడి ||

14.  త్రిమతాచార్యులు పఠించుచుండగ | తమతమ మతముల భాష్య వాదముల |
అవి విని చివరకు సిద్ధాంతమును | సమన్వయ మతము నొప్పుగచెప్పెడి ||

15.  వేదాంతములకు అంతిమార్ధమై | వేదాంతార్ధము బోధించునెపుడు |
శాస్త్రరహస్యము లందున నడిగెది | ఋషులకు చెప్పుచు వారి మధ్యగల ||

16.  ఆయుధవర్జిత పాణిపద్ములును | వాగాయుధమున శత్రుమారకులు |
కర్మఫలంబుల నుదుటి పత్రమున | లిఖించునాయుర్దాయ దాతలగు ||

17.  ఆచార్యేంద్రులు వాక్ప్రచారకులు | భువి సంచారులు నిర్విచారులును |
ఖలాభిచారులు సదాచారులును | సురపరిచారులు చిత్తచోరులగు |

18.  పద్మసంభవులు పద్మాసనులును | పద్మసుగంధులు పద్మవర్ణులును |
పద్మాపుత్రులు పద్మనేత్రులును | పద్మసుపాణులు పద్మపాదులగు ||

19.  వీణాపాణియు శిష్యురాలగుచు | వాణిపాడునట జ్ఞానదేవతయె |
ఆ వాగీశుని సామగీతముల | శోణాధరచర మంత్రపాఠులగు ||

20.  ఒక సంకల్పమె ఎవరు చేయగా | సర్వము విశ్వము రచిత మీ విధిగ |
ఆద్యదేవులును ప్రధమమూర్తియగు | ఆరాధనీయు లజులనాదియగు ||

21.  నుదుటివ్రాతలను తుడిచివేయగా | వ్రాసినవారే సర్వసమర్ధులు |
విధాతయనగా కర్మఫలములను | విధించువారలు మూలమూలమగు ||

22.  చతురవాక్కులగు చతుర్వేదముల | చతురాననములు చెప్పుచునుండగ |
ఆదికావ్యమగు సర్వజగత్తును | రచించువారలు కవులకు కవులగు ||

23.  పరబ్రహ్మమను బ్రహ్మశబ్దమది | ఏ ఒక్కరికే పేరుగ గలదో |
బుద్ధికి చిక్కరు పూజలకందరు | దినారంభమున పరమపూజ్యులగు ||

24.  గాయత్రి మొదలు ముగ్గురు భార్యలు | త్రిశక్తులుండగ త్రిముఖపద్ములై |
దేవులు తండ్రులు వారికె తండ్రియు | పితామహులనగ బ్రహ్మరూపులగు ||

25.  సత్యలోకమున పద్మపీఠమున | బ్రహ్మసదస్సున అధ్యక్షులగుచు |
సరస్వతీ సతి నారదసుతుడును | తమతమ వీణల మీటుచునుండగ ||

26.  బ్రహ్మర్షులచట శాస్త్రవాదముల | చర్చల సేయగ నాకర్ణించుచు |
చివరకు నిజమత సిద్ధాంతములను | సమన్వయములను ప్రతిపాదించెడి ||

27.  బ్రహ్మముహూర్తము సంధ్యాసమయము | బాలభానురుచి కుంకుమరాశుల |
పాదపద్మముల నర్చన సేయగ | పద్మాసనమున ఆసీనులైన  ||

28.  వేదపురుషులట నలుగురు తనయులు | జటామండలము లొప్పుచునుండగ |
మధురకంఠముల శ్రవణరమ్యముల | త్రిస్వరపావన మంత్రముల చెప్ప ||

29.  శరదంబోధర శరీర కాంతులు | జ్ఞానతేజములు ప్రసరించుచుండ |
వాణీదేవత సామగానముల | కచ్ఛపివీణను వాయించుచుండ ||

30.  సిధ్ధాంతార్ధము నటనటపలుకగ | ఆహో! యని ముని ఘోషలు చెలగగ |
తన్మయుడై తన తండ్రిని పొగడుచు | వీణాకలముల దేవర్షి పాడ ||

31.  బ్రహ్మ దత్తులను ఈ గాయత్రిని | బ్రహ్మకాలమున గానము చేసిన |
బ్రహ్మ తేజమున ఉద్దీప్తులగుచు | బ్రహ్మజ్ఞానులు బ్రహ్మమె అగుదురు ||

32.  శతవర్షంబులు ఆయుర్దాయము | సర్వవిద్యలును సంప్రాప్తించును |
హోమము చేసిన మహదైశ్వర్యము | సత్పుత్రసిద్ధి బ్రహ్మదృష్టి పడు ||

 
 whatsnewContactSearch