home
Shri Datta Swami

Bhakti Ganga (Devotional Songs) — English  Telugu  Hindi

మూడునామాల మెరిసేటి మొనగాడా !


మూడునామాల మెరిసేటి మొనగాడా !
మూడుమూర్తులకు మూలమైనట్టి వాడా ! (పల్లవి)

1.  భక్తి మద్యము త్రాగు ఉన్మత్తుడా! - ధర్మాల తన్నేటి శ్రీ దత్తుడా! |
గోపికలతో గూడు శ్రీ కృష్ణుడా ! - నీ లీలలె శ్రీ వెంకటేశుడా ! ||

2.  పద్మకై ప్రతి రాత్రి దిగివచ్చేవు - భక్తి  ప్రభావమదియని చాటేవు |
స్వార్ధములఁ దీర్చుకొన గిరినెక్కేరు - వారికి శిలా మూర్తి కనిపించేను ||

3.  భక్తులకు చేతనగ, మాటలాడేవు - స్వార్ధులకు శిలగానె గోచరించేవు |
పాషాణ విగ్రహమె స్వార్ధ జీవులకు - కరుణా రసార్ణవము భక్త జీవులకు ||

4.  కోరికలు దీర్చుకొనవచ్చు లుబ్ధులకు - మాటలాడిన గాని మౌనమిచ్చేవు |
మాటలాడగ నీవె స్వయముగా కొండ - దిగి వత్తువా ! స్వార్ధ రహిత భక్తులకు ||

5.  పద్మావతీ ప్రేమ ఎంత గాఢమో - తెలియంగ తరమౌనె దేవతలకైన |
కాలినడకనె వచ్చు కొండరాళ్ళలో - ప్రతి రాత్రి పాదముల బొబ్బలెక్కగా ||

6.  లుబ్ధులకు పగలంత రాతి పాదములు - కఠినంబులైయుండు మార్పులేకయె |
అర్ధరాత్రులవియే మారు పద్మకై - చరణ పద్మములుగా కోమలంబులై ||

 
 whatsnewContactSearch